Stair24 Logo Stair24 Logo

Tietosuojakäytäntö

ARU GRUPP AS:N HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYEHDOT

1. KÄSITTEET JA YLEISET SÄÄDÖKSET

1.1. Nämä Aru Grupp AS:n henkilötietojen käsittelyehdot (jatkossa Ehdot) säätävät rekisteröidyn henkilötietojen käsittelykäytännön, mukaan lukien henkilötiedot, joita Aru Grupp AS käsittelee, Aru Grupp AS:n toimesta tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn perusteet, periaatteet ja tavoitteet, rekisteröidyn oikeudet ja Aru Grupp AS:n velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä ja turvakeinot henkilötietojen suojaksi.

1.2. Henkilötietojen vastuullinen käsittelijä on Aru Grupp AS (jatkossa Aru Grupp AS), rekisterikoodi 10108425, osoite Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Viro, sähköpostiosoite: info@arugrupp.ee.

1.3. Rekisteröity on luonnollinen henkilö, mukaan lukien oikeushenkilön edustaja, joka on luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja Aru Grupp AS käsittelee (jatkossa Rekisteröity).

1.4. Henkilötietoja on kaikenlainen tieto tunnistetusta tai tunnistettavasta Rekisteröidystä (jatkossa henkilötiedot).

1.5. Henkilötietojen käsittelyä on kaikenlainen Rekisteröidyn henkilötiedoilla tehtävä toimenpide (mukaan lukien tallentaminen, järjesteleminen, säilyttäminen, muuttaminen, pääsyn mahdollistaminen niihin, käyttäminen, välittäminen, poistaminen jne.).

1.6. Aru Grupp AS voi valtuuttaa Rekisteröidyn henkilötietoja käsittelemään muita henkilöitä tai laitoksia (jatkossa Valtuutettu käsittelijä) sillä ehdolla, että tällaisen Valtuutetun käsittelijän kanssa Aru Grupp AS on solminut sopimuksen, jonka mukaan Valtuutettu käsittelijä on velvollinen pitämään käsiteltävät henkilötiedot luottamuksellisina ja takaamaan lainsäädännöstä seuraavien Valtuutetulle käsittelijälle laajentuvien velvollisuuksien täyttämisen. Valtuutettujen käsittelijöiden nimet ja yhteystiedot Aru Grupp AS ilmoittaa Rekisteröidylle Rekisteröidyn anomuksen perusteella. Tällä hetkellä on Valtuutetut käsittelijät esitetty Liitteessä nro 1 – Aru Grupp AS:n Asiakkaan tietojen valtuutetut käsittelijät http://arugrupp.ee/dokumendid.

1.7. Valtuutettujen käsittelijöiden tai niiden tietojen muuttuessa tätä luetteloa täydennetään kohtuullisen ajan kuluessa, joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa tietojen muuttumisesta.

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TAVOITE JA OIKEUDELLINEN PERUSTE

2.1. Aru Grupp AS käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.1.1. Sopimuksen solmimiseen Rekisteröidyn kanssa (mukaan lukien hintatarjouksen tekemiseen);

2.1.2. Rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen noudattamiseen;

2.1.3. Tavaroiden tarjoamiseen ja/tai palvelujen osoittamiseen Rekisteröidylle;

2.1.4. Aru Grupp AS:n sisäisen myyntitilaston laatimiseen;

2.1.5. markkinointi- ja kuluttajatottumuksia sekä asiakastyytyväisyyttä koskevien tutkimusten laatimiseen;

2.1.6. Aru Grupp AS:n verkkosivuston hallinnointiin, uudistamiseen ja parantamiseen;

2.1.7. muiden Aru Grupp AS:n Rekisteröidyn kanssa solmiman sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lukien Aru Grupp AS:n tarjoamien tavaroiden ja palveluiden kehittämiseen ja laadun parantamiseen tarvittaviin toimenpiteisiin;

2.1.8. Aru Grupp AS:n omaisuuden suojaamiseen;

2.1.9. laista seuraavien velvollisuuksien täyttämiseen.

2.2. Aru Grupp AS:n toimesta tapahtuvan Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn perusteet:

2.2.1. sopimus Aru Grupp AS:n kanssa – ennen kaikkea henkilötietojen käsittely sopimuksen solmimiseksi ja sopimuksen noudattamiseksi, mukaan lukien kaikkien sopimuksen solmimisessa ja noudattamisessa tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi;

2.2.2. Rekisteröidyn suostumus – ennen kaikkea henkilötietojen käsittely markkinointi- ja kuluttajatottumuksia ja asiakastyytyväisyyttä koskevien tutkimusten laatimiseen, samoin henkilötietojen käsittely siltä osin, jossa henkilötietoja ei käsitellä sopimuksen perusteella tai lain tai muiden oikeudellisten säädösten perusteella;

2.2.3. Lait ja muut oikeudelliset säädökset – henkilötietojen käsittely laeista ja muista oikeudellisista säädöksistä Aru Grupp AS:lle seuraavien velvollisuuksien täyttämiseksi;

2.2.4. Sopimus vastuullisen käsittelijän kanssa – henkilötietojen käsittely tilanteessa, jossa vastuullinen käsittelijä on valtuuttanut Aru Grupp AS:n käsittelemään henkilötietoja vastuullisen käsittelijän määrittelemiin tarkoituksiin.

2.3. Aru Grupp AS tekee kaikkensa ilmoittaakseen ensi tilassa Rekisteröidylle kaikista lainsäädännössä säädetyistä tiedoista Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä, mukaan lukien näistä Ehdoista, ja tehdäkseen Rekisteröidyn kanssa kaikenlaista yhteistyötä Rekisteröidyn kaikkien oikeuksien ja etujen tehokkaaksi suojaamiseksi. Rekisteröity ymmärtää samalla, että henkilötietojen toimittamisella omasta aloitteestaan Aru Grupp AS:lle (esim. puhelimitse tai sähköpostitse) Rekisteröity antaa suostumuksensa käsitellä toimitettuja henkilötietoja.

3. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

3.1. Aru Grupp AS käsittelee muun muassa seuraavia Rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Rekisteröidyn tiedot (nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, pankkitilin numero ym.);

3.1.2. Rekisteröidyn yhteystiedot (mukaan lukien osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, fax-numero ym.);

3.1.3. muut Rekisteröidyn Aru Grupp AS:lle julkaisemat henkilötiedot, ml. Rekisteröityyn liittyvien henkilöiden henkilötiedot.

3.2. Aru Grupp AS:n käsiteltävien Rekisteröidyn henkilötietojen tarkka sisältö riippuu siitä, millaisia henkilötietoja Rekisteröity Aru Grupp AS:lle julkistaa.

3.3. Rekisteröity ei ole velvollinen julkistamaan Aru Grupp AS:lle henkilötietoja, joita Rekisteröity ei halua Aru Grupp AS:lle julkistaa, mutta Rekisteröity ymmärtää, että epätäydellisiä tai riittämättömiä henkilötietoja esitettäessä ei Aru Grupp AS:n välttämättä ole mahdollista tarjota Rekisteröidylle tavaroita ja/tai osoittaa Rekisteröidylle palveluita.

4. HENKILÖTIETOJEN TALLENTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

4.1. Aru Grupp AS tallentaa ja säilyttää kaikki Rekisteröidyn esittämät henkilötiedot ehdoilla, jotka vastaavat näissä Ehdoissa ja asianmukaisissa oikeudellisissa säädöksissä säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia.

4.2. Aru Grupp AS takaa, että kaikilla Aru Grupp AS:n työntekijöillä, jotka millä tahansa tavoin ovat kosketuksissa Rekisteröidyn henkilötietoihin, on pääsy Rekisteröidyn henkilötietoihin Aru Grupp AS:n mainitsemien henkilötietojen käsittelyn tavoitteiden täyttämiseksi ja he noudattavat henkilötietojen luottamuksellisena pitämistä koskevaa velvollisuutta.

4.3 Aru Grupp AS:lla on oikeus tallentaa myös kaikki yhteydenpitovälineen (esim. puhelin, sähköposti) välityksellä annetut määräykset, samoin muut toimenpiteet, joita Rekisteröity on tehnyt, ja tarvittaessa käyttää näitä tallennuksia määräysten tai muiden toimenpiteiden todistamiseen ja/tai uudelleen esittämiseen sekä muiden näissä Ehdoissa säädettyjen henkilötietojen käsittelyn tavoitteiden täyttämiseen.

4.4. Aru Grupp AS säilyttää henkilötiedot Rekisteröidylle tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamiseen tarvittavan ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin se on Aru Grupp AS:n oikeuksien suojaamiseksi tai lain mukaan tarpeen. 4.5. Aru Grupp AS säilyttää Rekisteröidyn henkilötiedot, joita Aru Grupp AS käsittelee valtuutettuna käsittelijänä, vastuullisen käsittelijän kanssa sovitun ajan.

5. HENKILÖTIETOJEN TOIMITTAMINEN KOLMANSILLE HENKILÖILLE

5.1. Aru Grupp AS voi toimittaa henkilötietoja kolmansille henkilöille, mukaan lukien muissa Euroopan unionin jäsenmaissa sijaitseville kolmansille henkilöille, mikäli henkilötietojen toimittaminen on sopusoinnussa ja tarpeen Aru Grupp AS:n Rekisteröidylle tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamiseen, mukaan lukien kaikkien tavaroiden ja/tai palveluiden tarjoamisessa tarvittavien toimenpiteiden tekemisessä tai muiden Aru Grupp AS:n määrittämien henkilötietojen käsittelyn tavoitteiden täyttämisessä tai Aru Grupp AS:lle laeista ja muista lainsäädännöllisistä säädöksistä seuraavien velvollisuuksien täyttämisessä.

5.2. Aru Grupp AS toimittaa henkilötietoja kolmansille henkilöille vain siinä laajuudessa, jossa se on tarpeen Aru Grupp AS:n määrittämien henkilötietojen käsittelyn tavoitteiden täyttämiseksi. Aru Grupp AS vaatii henkilöiltä, joille henkilötietoja toimitetaan tai julkistetaan, Aru Grupp AS:n määrittämien turvallisuus- ja luottamuksellisuussääntöjen noudattamista sekä tietojenkäsittelytoiminnan kanssa samanarvoisen tietosuojatason takaamista.

5.3. Aru Grupp AS voi toimittaa Rekisteröidyn henkilötietoja ennen kaikkea seuraaville kolmansille henkilöille:

5.3.1. Aru Grupp AS:n liike- ja yhteistyökumppanit; 5.3.2. Aru Grupp AS:n toimintaan liittyvät asianajajat ja muut neuvonantajat;

5.3.3. henkilöt, joille Aru Grupp AS on luovuttanut vaateita; 5.3.4. henkilöt, joille Aru Grupp AS voi julkistaa tai on velvollinen julkistamaan Rekisteröidyn henkilötietoja Aru Grupp AS:lle laeista seuraavien velvollisuuksien täyttämiseksi.

5.4. Aru Grupp AS on näissä Ehdoissa säädetyn mukaisesti julkistanut valtuutetuille käsittelijöille luettelon siitä, mitä Aru Grupp AS uudistaa Ehdoissa säädetyn mukaisesti. Rekisteröidyn anomuksesta Aru Grupp AS ilmoittaa Rekisteröidylle, mille henkilöille Aru Grupp AS on Rekisteröidyn henkilötietoja toimittanut.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

6.1. Rekisteröidyllä on oikeus:

6.1.1. saada tietoa Aru Grupp AS:n käsiteltävistä Rekisteröidyn henkilötiedoista ja niiden käsittelystä, mukaan lukien tietoa kolmansista henkilöistä, joille Aru Grupp AS on henkilötietoja toimittanut;

6.1.2. vaatia Rekisteröityä koskevien väärien henkilötietojen viipymätöntä korjaamista, mukaan lukien puutteellisten henkilötietojen korjaamista;

6.1.3. vaatia laissa säädetyissä tapauksissa Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja henkilötietojen poistamista;

6.1.4. vaatia laissa säädetyissä tapauksissa Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai esittää vastaväite henkilötietojen käsittelylle;

6.1.5. saada Rekisteröityä koskevia henkilötietoja, joita Rekisteröity on Aru Grupp AS:lle esittänyt, jäsennellyssä, yleiskäytettävässä muodossa ja koneella luettavassa muodossa, ja oikeus toimittaa nämä tiedot toiselle vastuulliselle käsittelijälle ilman, että Aru Grupp AS sitä estäisi;

6.1.6. koska tahansa kieltää häntä käsittelevien tietojen käsittely kuluttajatottumusten tutkimiseen tai suoramarkkinointiin ja henkilötietojen luovuttaminen kolmansille henkilöille, jotka haluavat käyttää niitä kuluttajatottumusten tutkimiseen tai suoramarkkinointiin;

6.1.7. koska tahansa perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelemiseen, jolloin Rekisteröidyllä on oikeus perua ainoastaan suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn markkinointitarkoituksiin. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen perumista suostumuksen perusteella tapahtuneen käsittelemisen laillisuuteen, samoin suostumuksen peruminen ei vaikuta Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn siltä osin, missä henkilötietojen käsittely tapahtuu lain perusteella.

6.2. Aru Grupp AS sitoutuu Rekisteröidyn henkilötietojen korjaamisen, poistamisen tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen yhteydessä viipymättä ilmoittamaan siitä kolmansille henkilöille, joilta henkilötiedot saatiin tai joille henkilötietoja toimitettiin, mikäli se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta kohtuuttoman suuria kustannuksia.

6.3. Rekisteröity sitoutuu esittämään kaikki henkilötietoja koskevat anomukset ja vaatimukset sähköisesti ja sähköisesti allekirjoitettuina sähköpostiosoitteeseen info@arugrupp.ee tai omakätisesti allekirjoitettuina osoitteeseen Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Viro.

7. ARU GRUPP AS:N VELVOLLISUUDET

7.1. Aru Grupp AS on velvollinen käsittelemään henkilötietoja, mukaan lukien keräämään, toimittamaan ja säilyttämään henkilötietoja näissä Ehdoissa ja muissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä Aru Grupp AS:n ohjeissa ja tietosuojalaissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) nro 2016/679 ja muissa asianmukaisissa lainsäädännöllisissä säädöksissä säädetyllä tavalla, tavoitteisiin ja ehdoin.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAKEINOT

8.1. Aru Grupp AS noudattaa toiminnassaan henkilötietosuojan periaatteita ja tekee kaikkensa, jotta henkilötietojen käsittely, mukaan lukien henkilötietojen kerääminen, toimittaminen ja säilyttminen, tapahtuisi tavalla, joka varmistaa henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden henkilötietojen olemuksen mukaisesti, mukaan lukien käyttää henkilötietojen turvallisen käsittelyn varmistamiseen asianmukaisia teknisiä ja järjestelyllisiä keinoja.

8.2. Mikäli tapahtuu Rekisteröidyn henkilötietoihin liittyvä rikkomus, joka merkitsee todennäköisesti suurta vaaraa Rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, Aru Grupp AS sitoutuu ilmoittamaan Rekisteröidylle ilman perusteetonta viivytystä henkilötietoihin liittyvästä rikkomuksesta, mukaan lukien kuvaamaan rikkomuksen laatua, rikkomuksen mahdollisia seurauksia ja keinot, jotka on otettu käyttöön rikkomuksen poistamiseksi, samoin ilmoittamaan Rekisteröidylle asiaa koskevaa tietoa omaavan henkilön yhteystiedot.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN SUOJA

9.1. Mikäli Rekisteröity katsoo, että Aru Grupp AS on hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikkonut hänen oikeuksiaan, Rekisteröidyllä on oikeus esittää Aru Grupp AS:lle vaatimus rikkomisen lopettamisesta.

9.2. Rekisteröidyllä on lisäksi koska tahansa oikeus oikeuksiensa rikkomisen yhteydessä ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen Andmekaitse Inspektsioon (osoite: Tatari 39, Tallinn 10134, puhelin: 627 4135, sähköpostiosoite: info@aki.ee) tai toimivaltaiseen oikeusistuimeen.

9.3. Rekisteröidyllä on oikeus ottaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä yleisissä kysymyksissä yhteyttä Aru Grupp AS:iin (rekisterikoodi 10108425) puhelinnumerolla +372 329 5640, sähköpostiosoitteella info@arugrupp.ee tai osoitteella Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Viro.

10. LOPPUKOHDAT

Aru Grupp AS:lla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla Rekisteröidylle ehtojen muuttumisesta vähintään 30 päivää etukäteen Aru Grupp AS:n verkkosivun http://arugrupp.ee/dokumendid kautta, paitsi siinä tapauksessa, että Ehtoja muutetaan ainoastaan asianmukaisissa oikeudellisissa säädöksissä säädettyjen vaatimusten muuttumisen vuoksi.

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
Tämä verkkosivusto käyttää istunnon evästeitä Osa-valikossa. Googlen kolmannen osapuolen evästeitä voidaan käyttää myös Google Analyticsin vierailutilastointitarkoituksiin. Tämä riippuu verkkosivuston kokoonpanosta. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Istuntoeväste luodaan, kun vierailija vierailee jollakin verkkosivustostamme. Sen jälkeen se tallennetaan väliaikaisesti vierailijan tietokoneelle. Istuntoeväste poistetaan, kun vierailija sulkee verkkoselaimensa. Vierailijasta ei tallenneta henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköpostiosoitetta tai nimeä.
Verkkoselaimessasi voit määrittää erilaisia asetuksia, jotka vaikuttavat siihen, kuinka ja tallennetaanko evästeitä tietokoneellesi. Katso verkkoselaimen ohjeesta, kuinka nämä asetukset määritetään. Jos päätät olla hyväksymättä evästeitä ollenkaan, tämä saattaa vaikuttaa verkkosivuston suorituskykyyn selaimessasi.
Google on kehittänyt laajennuksen yleisimmin käytetyille verkkoselaimille, jonka avulla voidaan estää Google Analyticsia kirjaamasta ja tallentamasta vierailijatietoja verkkosivustolle. Jos haluat estää Google Analyticsia saamasta tällaisia tietoja vierailustasi osoitteessa monitor.se, voit ladata ja asentaa tämän laajennuksen tästä linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi.