Stair24 Logo Stair24 Logo

Integritetspolicy

VILLKOREN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING AV ARU GRUPP AS

1. TERMER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1. Dessa regler för behandling av personuppgifter av Aru Grupp AS (nedan kallade Reglerna) reglerar proceduren för behandling av den registrerades personuppgifter, bl.a. personuppgifter som behandlas av Aru Grupp AS, grunder, principer och syften för personuppgiftsbehandling av Aru Grupp AS,  den registrerades rättigheter och Aru Grupp AS’ skyldigheter vid personuppgiftsbehandling och säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter.
1.2. Personuppgiftsansvarig är Aru Grupp AS (nedan kallat Aru Grupp AS), organisationsnummer 10108425, adress Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Estland, e-postadress: info@arugrupp.ee.
1.3. Den registrerade är en fysisk person, bl.a. en fysisk representant av en juridisk person, vars personuppgifter  behandlas av Aru Grupp AS (nedan kallad Den registrerade).
1.4. Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar registrerad (nedan kallade personuppgifter).
1.5. Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder med Den registrerades personuppgifter (bl.a. insamling, lagring, organisering, arkivering, ändring, beviljande av åtkomst, användning, vidarebefordrande, radering osv.).
1.6. Aru Grupp AS kan auktorisera andra personer eller organisationer (nedan kallade Personuppgiftsbiträde) att behandla Den registrerades personuppgifter, förutsatt att Aru Grupp AS har ingått ett avtal med sådant Personuppgiftsbiträde enligt vilket Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att hemlighålla de behandlade personuppgifterna och säkra fullgörande av skyldigheter som gäller för Personuppgiftsbiträdet i enlighet med lagstiftningen. Namn och kontaktuppgifter för Personuppgiftsbiträden tillhandahålls av Aru Grupp AS för Den registrerade på Den registrerades begäran. För närvarande är Personuppgiftsbiträdena angivna i Bilaga nr 1 – Personuppgiftsbiträden av Aru Grupp AS http://arugrupp.ee/dokumendid.
1.7. Vid ändring av Personuppgiftsbiträden eller deras uppgifter uppdateras denna lista inom rimlig tid, dock senast inom 30 dagar efter sådan ändring.

2. SYFTET MED OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
2.1. Aru Grupp AS behandlar Den registrerades personuppgifter i följande syften:
2.1.1. för ingående av ett avtal med Den registrerade (bl.a. lämnande av offert);
2.1.2. för fullgörande av avtalet med Den registrerade;
2.1.3. för erbjudande av varor eller tillhandahållande av tjänster till Den registrerade;
2.1.4. för upprättande av intern försäljningsstatistik för Aru Grupp AS;
2.1.5. för marknadsförings- och konsumentundersökningar och undersökning av kundnöjdhet;
2.1.6. för administrering, uppdatering och förbättring av Aru Grupp AS’ webbplats;
2.1.7. för uppfyllande av andra syften med avtalet mellan Aru Grupp AS och Den registrerade, bl.a. för nödvändiga åtgärder för utveckling och kvalitetsförbättring av de varor och tjänster som tillhandahålls av Aru Grupp AS;
2.1.8. för skydd av Aru Grupp AS’ egendom;
2.1.9. för fullgörande av lagstadgade skyldigheter.
2.2. Grunder för behandling av Den registrerades personuppgifter av Aru Grupp AS:
2.2.1. avtalet med Aru Grupp AS – främst personuppgiftsbehandling för ingående och fullgörande av avtalet, bl.a. för alla nödvändiga åtgärder för ingående och fullgörande av avtalet;
2.2.2. Den registrerades samtycke – främst personuppgiftsbehandling för marknadsförings-, konsument- och kundnöjdhetsundersökningar, även personuppgiftsbehandling i den del som inte sker enligt avtalet eller lagen eller andra bestämmelser;
2.2.3. Lagar och andra bestämmelser – personuppgiftsbehandling för fullgörande av Aru Grupp AS’ skyldigheter enligt lagar och andra bestämmelser;
2.2.4. Avtalet med personuppgiftsbiträdet – personuppgiftsbehandling i en situation där den personuppgiftsansvarige har auktoriserat Aru Grupp AS för att behandla personuppgifter i syften angivna av den personuppgiftsansvarige.
2.3. Aru Grupp AS gör sitt yttersta för att snarast underrätta Den registrerade om all lagstadgad information om behandling av Den registrerades personuppgifter, bl.a. dessa Regler, och allsidigt samarbeta med Den registrerade för effektivt skydd av Den registrerades alla rättigheter och intressen. Den registrerade medger å andra sidan att genom att lämna in personuppgifter till Aru Grupp AS (t.ex. per telefon eller e-post) på eget initiativ ger Den registrerade sitt samtycke till behandling av överlämnade personuppgifter.

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS
3.1. Aru Grupp AS behandlar bland annat följande personuppgifter av Den registrerade:
3.1.1. Uppgifter om Den registrerade (namn, födelsedatum, kön, nationalitet, bankkontonummer osv.);
3.1.2. Kontaktuppgifter av Den registrerade (bl.a. adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer osv.);
3.1.3. Andra personuppgifter yppade av Den registrerade för Aru Grupp AS, bl.a. personuppgifter till personer förknippade till Den registrerade.
3.2. Den exakta sammansättningen av Den registrerades personuppgifter som behandlas av Aru Grupp AS beror på vilka personuppgifter som yppas av Den registrerade till Aru Grupp AS.
3.3. Den registrerade är inte skyldig att yppa sådana personuppgifter till Aru Grupp AS som Den registrerade inte önskar att yppa till Aru Grupp AS men Den registrerade är medveten om att inlämnande av ofullständiga eller otillräckliga personuppgifter kan göra det omöjligt för Aru Grupp AS att erbjuda varor och/eller tillhandahålla tjänster till Den registrerade.

4. LAGRING OCH ARKIVERING AV PERSONUPPGIFTER
4.1. Aru Grupp AS lagrar och arkiverar alla personuppgifter yppade av Den registrerade under villkor enligt principer och krav enligt dessa Regler och tillämplig lagstiftning.
4.2. Aru Grupp AS garanterar att alla anställda av Aru Grupp AS som på vilket som helst sätt kommer i kontakt med Den registrerades personuppgifter har åtkomst till Den registrerades personuppgifter för uppfyllande av syften för personuppgiftsbehandling angivna av Aru Grupp AS och uppfyller skyldigheten att hemlighålla personuppgifter.
4.3. Aru Grupp AS har även rätt att lagra alla order lämnade via kommunikationsmedel (t.ex. telefon, e-post) och andra åtgärder vidtagna av Den registrerade och vid behov använda dessa lagrade uppgifter för att bevisa order eller andra åtgärder och för uppfyllande av andra syften med personuppgiftsbehandling enligt dessa Regler.
4.4. Aru Grupp AS arkiverar personuppgifter under den tid som är nödvändig för tillhandahållande av varor och/eller tjänster till Den registrerade och efteråt så länge detta är nödvändigt för skydd av rättigheter av Aru Grupp AS eller enligt lagen.
4.5. Aru Grupp AS arkiverar Den registrerades personuppgifter som behandlas av Aru Grupp AS som personuppgiftsbiträde under den tid som har överenskommits med den personuppgiftsansvarige.

5. ÖVERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PARTER
5.1. Aru Grupp AS kan överlämna personuppgifter till tredje parter, bl.a. tredje parter belägna i andra EU-medlemsstater, om överlämnande av personuppgifter är i överensstämmelse med och nödvändig för tillhandahållande av varor och/eller tjänster av Aru Grupp AS till Den registrerade, bl.a. för alla åtgärder nödvändiga för tillhandahållande av varor och/eller tjänster, eller för uppfyllande av andra syften med personuppgiftsbehandling angivna av Aru Grupp AS eller fullgörande av skyldigheter av Aru Grupp AS enligt lagar och andra bestämmelser.
5.2. Aru Grupp AS överlämnar personuppgifter till tredje parter uteslutande i den omfattning som är nödvändig för uppfyllande av syften angivna för Aru Grupp AS för personuppgiftsbehandling. Aru Grupp AS kräver att mottagare av överlämnade eller yppade personuppgifter ska följa de av Aru Grupp AS fastställda säkerhets- och sekretessreglerna och säkerställer en dataskyddsnivå som motsvarar nivån för databehandlingsverksamhet. 
5.3. Aru Grupp AS kan överlämna Den registrerades personuppgifter främst till följande tredje parter:
5.3.1. Aru Grupp AS affärs- och samarbetspartners;
5.3.2. Advokater och andra konsulter i samband med Aru Grupp AS’ verksamhet;
5.3.3. Parter som Aru Grupp AS har överlämnat fordringar till; 
5.3.4. Parter till vilka Aru Grupp AS kan eller bör yppa Den registrerades personuppgifter för uppfyllande av lagstadgade skyldigheter.
5.4. Aru Grupp AS har i enlighet med dessa Regler publicerat en lista över personuppgiftsbiträden som uppdateras av Aru Grupp AS i enlighet med Reglerna. Vid Den registrerades begäran underrättar Aru Grupp AS Den registrerade om vilka parter Aru Grupp AS har överlämnat Den registrerades personuppgifter till.

6. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
6.1. Den registrerade har rätt till:
6.1.1. att få information om sina personuppgifter som behandlas av Aru Grupp AS och behandling av dessa, bl.a. information om tredje parter till vilka Aru Grupp AS har överlämnat personuppgifter;
6.1.2. att begära omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter avseende Den registrerade, bl.a. korrigering av ofullständiga personuppgifter;
6.1.3. att i lagstadgade fall begära upphörande med behandling av Den registrerades personuppgifter och radering av personuppgifter;
6.1.4. att i lagstadgade fall begära begränsning av behandling av Den registrerades personuppgifter eller invända mot behandling av personuppgifter;
6.1.5. att få personuppgifter om Den registrerade som Den registrerade har lämnat till Aru Grupp AS i ett strukturerat, allmänt använt format och i maskinläsbar form och överlämna dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Aru Grupp AS ska hindra detta;
6.1.6. att vid var tid förbjuda behandling av sina personuppgifter för undersökning av konsumentvanor eller för direktreklam och överlämnande av personuppgifter till tredje parter som vill använda dem för undersökning av konsumentvanor eller för direktreklam;
6.1.7. vid var tid återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter, därvid har Den registrerade endast rätt att återkalla sitt samtycke till personuppgiftsbehandling i marknadsföringssyften. Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandling före återkallandet eller behandling av Den registrerades personuppgifter till den del som avser lagstadgad personuppgiftsbehandling.
6.2. Aru Grupp AS åtar sig att vid korrigering eller radering av Den registrerades personuppgifter eller begränsning av personuppgiftsbehandling att utan dröjsmål underrätta de tredje parter som personuppgifter erhölls från eller överlämnades till, om detta är tekniskt möjligt utan orimliga kostnader.
6.3. Den registrerade åtar sig att lämna alla ansökningar och begäranden om personuppgifter elektroniskt och i digitalt undertecknad form till e-postadress info@arugrupp.ee eller i egenhändigt undertecknad form till adress Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Estland.

7. SKYLDIGHETER AV ARU GRUPP AS
7.1. Aru Grupp AS är skyldig att behandla personuppgifter, bl.a. samla in, översända och arkivera personuppgifter, enligt regler, i syften och under villkor enligt dessa Villkor och andra föreskrifter av Aru Grupp AS om personuppgiftsbehandling samt den estniska lagen om personuppgiftsskydd, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 och andra relevanta bestämmelser.

8. ÅTGÄRDER FÖR PERSONUPPGIFTSSKYDD
8.1. Aru Grupp AS följer i sin verksamhet principerna för personuppgiftsskydd och gör sitt yttersta för att personuppgiftsbehandling, bl.a. insamling, överföring och arkivering av personuppgifter, ska ske på ett sätt som säkrar personuppgifternas säkerhet och konfidentialitet i enlighet med personuppgifternas karaktär, bl.a. vidtar vederbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säker personuppgiftsbehandling.
8.2. Vid överträdelse som rör Den registrerades personuppgifter och sannolikt allvarligt äventyrar Den registrerades rättigheter och friheter åtar Aru Grupp AS sig att utan ogrundat dröjsmål underrätta Den registrerade om den personuppgiftsrelaterade överträdelsen, bl.a. beskriva överträdelsens art och eventuella följder samt vidtagna åtgärder för åtgärdande och lämna kontaktuppgifterna för en person som har närmare information till Den registrerade.

9. SKYDD AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
9.1. Skulle Den registrerade anse att Aru Grupp AS har skadat hans/hennes rättigheter vid personuppgiftsbehandling  har Den registrerade rätt att begära att Aru Grupp AS ska upphöra med överträdelsen.
9.2. Den registrerade har dessutom rätt att vid var tid vända sig till den estniska dataskyddsinspektionen (adress: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-postadress: info@aki.ee) eller en behörig domstol om hans/hennes rättigheter skadas.
9.3. Den registrerade har rätt att vända sig till Aru Grupp AS  (organisationsnummer 10108425) per telefon +372 329 5640, e-postadress info@arugrupp.ee eller adress Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Estland, med allmänna frågor om personuppgiftsbehandling.

10. ÖVRIGA VILLKOR
Aru Grupp AS har rätt att ensidigt ändra Villkoren varvid Den registrerade bör underrättas om ändringar minst 30 dagar i förväg via Aru Grupp AS’ webbplats http://arugrupp.ee/dokumendid, utom om Villkoren ändras till följd av ändringar i lagstadgade krav. 

COOKIEPOLICY
Denna webbplats använder sessionscookies för delmenyn. Tredjepartscookies från Google kan också användas för besöksstatistik i Google Analytics. Detta beror på konfigurationen av webbplatsen. Kontakta oss för mer information.
En sessionscookie skapas när en besökare besöker en av våra webbplatser. Det kommer då att sparas tillfälligt på besökarens dator. Sessionscookien kommer att tas bort när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information som e-postadress eller namn kommer att sparas om besökaren.
I din webbläsare kan du konfigurera olika inställningar som påverkar hur och om cookies kommer att sparas på din dator. Se webbläsarens hjälp om hur du konfigurerar dessa inställningar. Om du väljer att inte acceptera cookies alls kan detta påverka webbplatsens prestanda i din webbläsare.
Google har utvecklat ett plugin för de mest använda webbläsarna, detta plugin gör det möjligt att förhindra att Google Analytics loggar och sparar besöksinformation på en webbplats. Om du vill förhindra att Google Analytics får den här typen av information från ditt besök på monitor.se kan du ladda ner och installera detta plugin via denna länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.