Stair24 Logo Stair24 Logo

Personvernpolitikk

VILKÅR FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ARU GRUPP AS

1. DEFINISJONER OG GENERELLE BESTEMMELSER
1.1. Disse vilkår for behandling av personopplysninger til Aru Grupp AS (heretter Vilkår) fastsetter prosedyre for behandling av personopplysninger til brukeren, inkludert personopplysninger behandlet av Aru Grupp AS, grunnlag, prinsipper og formål for behandling av personopplysninger av Aru Grupp AS, samt brukerens rettigheter og sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger.
1.2. Ansvarlig behandler av personopplysninger er Aru Grupp AS (heretter Aru Grupp AS), organisasjonsnummer 10108425, adresse Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina kommune 45203, Lääne-Virumaa fylke, e-postadresse: info@arugrupp.ee.
1.3. Brukeren er en fysisk person, inkludert en fysisk person, som representerer en juridisk person, hvis personopplysninger blir behandlet av Aru Grupp AS (heretter Bruker).
1.4. Personopplysninger er all informasjon som er identifisert eller kan identifiseres om brukeren (heretter personopplysninger).
1.5. Behandling av personopplysninger er enhver handling som foretas med personopplysninger til brukeren (inkludert innsamling, nedlasting, organisering, lagring, modifisering, deling, bruk, overføring, sletting, osv. av personopplysninger til brukeren).
1.6. Aru Grupp AS kan autorisere andre personer eller institusjoner (heretter den Autorisert behandler) til å behandle brukerens personopplysninger, forutsatt at Aru Grupp AS har inngått en avtale med en slik autorisert behandler, som fastsetter at den autoriserte behandleren er forpliktet til å ivareta konfidensialiteten til brukerens personopplysninger, samt sikre at den autoriserte behandleren oppfyller sine forpliktelser som følger av lovgivningen. Navn og kontaktopplysninger til de autoriserte databehandlere blir offentliggjort av Aru Grupp AS i henhold til forespørsel fra brukeren. På dette tidspunktet finner man oversikt over autoriserte databehandlere i vedlegg nr. 1 – Autoriserte behandlere av kundedata til Aru Grupp AS http://arugrupp.ee/dokumendid.
1.7. I tilfelle endringer hos behandlere eller deres opplysninger, skal denne listen oppdateres innen rimelig tid, men ikke senere enn i løpet av 30 dager etter endringen.

2. FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
2.1. Aru Grupp AS behandler personopplysninger til brukeren til følgende formål:
2.1.1. For å inngå avtale med brukeren (blant annet for å levere et pristilbud);
2.1.2. For å oppfylle avtale inngått med brukeren;
2.1.3. For å levere varer og/eller tjenester til brukeren;
2.1.4. For å utferdige intern salgsstatistikk til Aru Grupp AS;
2.1.5. for å gjennomføre undersøkelser for markedsføring, om forbrukervaner og kundetilfredshet;
2.1.6. For å administrere, oppdatere og forbedre nettstedet til Aru Grupp AS;
2.1.7. for å oppnå andre formål knyttet til avtalen inngått mellom Aru Grupp AS og bruker, blant annet handlinger som er nødvendige for utvikling og forbedring av kvalitet på varer og tjenester som tilbys av Aru Grupp AS;
2.1.8. For å beskytte eiendeler til Aru Grupp AS;
2.1.9. for å oppfylle sine lovpålagte forpliktelser.
2.2. Grunnlag til behandling av brukerens personopplysninger av Aru Grupp AS:
2.2.1. avtale med Aru Grupp AS – først og fremst behandling av personopplysninger for inngåelse og utførelse av avtale, blant annet for å utføre alle handlinger, som er nødvendige for inngåelse og utførelse av avtale;
2.2.2. Samtykke fra brukeren – først og fremst behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, samt undersøkelse av forbrukervaner og kundetilfredshet, i tillegg også behandling av personopplysninger for formål, som ikke gjelder inngått avtale, forskrifter eller annen lovgivning;
2.2.3. Lover og forskrifter – behandling av personopplysninger for utførelse av forpliktelser som følger av forskrifter og annen lovgivning til Aru Grupp AS;
2.2.4. Avtale med ansvarlig behandler – behandling av personopplysninger I en situasjon hvor ansvarlig behandler har autorisert Aru Grupp AS til å behandle personopplysninger for formål definert av ansvarlig behandler.
2.3. Aru Grupp AS gjør alt for å informere brukeren snarest mulig om all informasjon som er foreskrevet av lovgivningen om behandling av brukerens personopplysninger, blant annet om disse vilkår, og driver fullstendig samarbeid med brukeren for effektiv beskyttelse av brukerens alle rettigheter og interesser. Brukeren forstår samtidig at ved frivillig levering av personopplysninger til Aru Grupp AS (f.eks. per telefon eller e-post), gir brukeren samtykke til behandling av leverte personopplysninger.

3. OMFANG AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BLIR BEHANDLET
3.1. Aru Grupp AS behandler blant annet følgende personopplysninger om brukeren:
3.1.1. Opplysninger om brukeren (navn, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, kontonummer, osv.);
3.1.2. Kontaktopplysninger til brukeren (bl. a. adresse, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer, osv.);
3.1.3. andre personopplysninger levert av brukeren til Aru Grupp AS, bl. a. opplysninger om personer knyttet til brukeren.
3.2. Nøyaktig omfang av brukerens personopplysninger, som behandles av Aru Grupp AS er avhengig av hvilke personopplysninger brukeren har levert til Aru Grupp AS.
3.3. Brukeren er ikke forpliktet til å levere til Aru Grupp AS personopplysninger, som brukeren ikke ønsker å levere til Aru Grupp AS, men brukeren forstår imidlertid at ved levering av ufullstendige eller ikke tilstrekkelige personopplysninger, kan Aru Grupp AS ikke være i stand til å tilby varer og/eller levere tjenester til brukeren.

4. NEDLASTING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER
4.1. Aru Grupp AS lagrer og tar vare på alle personopplysninger levert av brukeren i henhold til betingelser, som overholder prinsipper og krav som er fastsatt i disse vilkår og relevant lovgivning.
4.2. Aru Grupp AS sikrer at alle ansatte til Aru Grupp AS, som på noen måte kommer i kontakt med brukeren personopplysninger, har tilgang til brukerens personopplysninger for å oppfylle formål fastsatt av Aru Grupp AS og overholder taushetsplikten knyttet til personopplysninger.
4.3. Aru Grupp AS har også rett til å lagre alle ordre gitt ved bruk av kommunikasjonsmiddelet (f.eks. telefon, e-post), samt andre handlinger utført av brukeren, og bruke disse opptak ved behov til å bevise og/eller reprodusere ordre eller andre handlinger, samt til å oppfylle andre formål knyttet til behandling av personopplysninger fastsatt av disse vilkår.
4.4. Aru Grupp AS lagrer brukerens personopplysninger i en periode, som er nødvendig for å levere brukeren varer og/eller tjenester, og deretter dersom det er nødvendig for å beskytte rettigheter til Aru Grupp AS eller i henhold til loven.
4.5. Aru Grupp AS lagrer brukerens personopplysninger, som Aru Grupp AS behandler som en autorisert behandler i en periode som er avtalt med ansvarlig behandler.

5. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
5.1. Aru Grupp AS kan overføre personopplysninger til en tredjepart, inkludert tredjeparter i andre EU-medlemsland, hvis overføringen av personopplysninger er i samsvar med og nødvendig for at Aru Grupp AS skal kunne levere varer og/eller tjenester til brukeren, inkludert alle handlinger, som er nødvendige for å tilby varer og/eller tjenester, eller for å oppfylle andre formål knyttet til behandling av personopplysninger spesifisert av Aru Grupp AS, eller å oppfylle forpliktelser til Aru Grupp AS, som følger av lover og annen lovgivning.
5.2. Aru Grupp AS overfører personopplysninger til tredjeparter kun i et omfang, som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysninger spesifisert av Aru Grupp AS. Aru Grupp AS krever at personer, som personopplysninger blir overført eller offentliggjort til skal overholde sikkerhets- og fortrolighetsreglene fastsatt av Aru Grupp AS, og at de skal sikre et nivå av databeskyttelse som tilsvarer databehandlingsaktiviteter. 
5.3. Aru Grupp AS kan overføre brukerens personopplysninger først og fremst til følgende tredjeparter:
5.3.1. Forretnings- og samarbeidspartnere til Aru Grupp AS;
5.3.2. Advokater og andre rådgivere, som er engasjert i virksomheten til Aru Grupp AS;
5.3.3 personer, som Aru Grupp AS har overlevert krav til; 
5.3.4. personer, som Aru Grupp AS kan eller er pålagt til å overføre brukerens personopplysninger for at Aru Grupp AS skal kunne oppfylle sine forpliktelser som følger av lovgivningen.
5.4. Aru Grupp AS har publisert en liste over autoriserte behandlere i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår, som blir oppdatert av Aru Grupp AS i samsvar med bestemmelsene i disse vilkår. Etter brukerens anmodning gir Aru Grupp AS brukeren informasjon om hvilke personer Aru Grupp AS har overført brukeren personopplysninger til.

6. BRUKERENS RETTIGHETER
6.1. Brukeren har rett til å:
6.1.1. motta informasjon om brukerens personopplysninger, som Aru Grupp AS behandler, og om behandling av disse, bl. a. informasjon om tredjeparter, som Aru Grupp AS har overført brukerens personopplysninger til;
6.1.2. kreve øyeblikkelig retting av uriktige personopplysninger om brukeren, bl. a. retting av ufullstendige personopplysninger;
6.1.3. kreve avslutning av behandling av brukerens personopplysninger og sletting av data i tilfeller, som er fastsatt av lovgivningen;
6.1.4. kreve begrensning av behandling av brukerens personopplysninger eller inngi innvendinger mot behandling av personopplysninger i tilfeller, som er fastsatt av lovgivningen;
6.1.5. motta brukerens personopplysninger, som brukeren har levert til Aru Grupp AS i et strukturert, bredt tilgjengelig format og i maskinlesbar form, og har rett til å overføre slike opplysninger til en annen ansvarlig behandler uten at Aru Grupp AS forhindrer dette;
6.1.6. forby når som helst behandling av brukerens personopplysninger for undersøkelse av forbrukervaner eller direkte markedsføring, samt forby overføring av personopplysninger til tredjeparter, som ønsker å bruke disse til undersøkelse av forbrukervaner eller direkte markedsføring;
6.1.7. trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst, bl. a. har brukeren rett til å trekke tilbake kun hans/hennes samtykke til behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen av personopplysninger, som ble utført på grunnlag av samtykke før tilbaketrekking, og tilbaketrekkingen av samtykke påvirker heller ikke behandlingen av brukerens personopplysninger i et omfang, som skjer på grunnlag av lovgivningen.
6.2. Aru Grupp AS forplikter seg til å varsle umiddelbart tredjeparter, som personopplysningene ble mottatt fra eller som personopplysningene ble overført til, hvis dette er teknisk mulig og ikke medfører uforholdsmessig høye kostnader, dersom brukeren retter, sletter eller begrenser behandlingen av personopplysninger.
6.3. Brukeren forplikter seg til å innsende alle forespørsler og krav knyttet til personopplysninger elektronisk og digitalt signert til e-postadressen info@arugrupp.ee eller signert for hånd til Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina kommune 45203, Lääne-Virumaa fylke.

7. FORPLIKTELSER TIL ARU GRUPP AS
7.1. Aru Grupp AS er forpliktet til å behandle personopplysninger, blant annet samle inn, overføre og lagre personopplysninger i samsvar med disse vilkår og betingelser og forskrifter til Aru Grupp AS, som er knyttet til behandling av personopplysninger, og i henhold til Europaparlamentets personvernlov og -forordning (EU) nr. 2016/679, samt formål og betingelser fastsatt av annen relevant lovgivning. 

8. TILTAK FOR BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER
8.1. I sine aktiviteter overholder Aru Grupp AS prinsippene for beskyttelse av personopplysninger og gjør alt for å sikre at behandlingen av personopplysninger, blant annet innsamling, overføring og lagring av personopplysninger skjer på en måte, som tar vare på sikkerhet og konfidensialitet av personopplysninger i henhold til personopplysningenes art, herunder implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre trygg behandling av personopplysninger.
8.2. Hvis det oppstår brudd knyttet til brukerens personopplysninger, som sannsynligvis kan utgjøre en alvorlig trussel for brukerens rettigheter og friheter, forplikter Aru Grupp AS seg til å varsle brukeren om bruddet knyttet til personopplysninger uten unødig forsinkelse, blant annet beskrive arten av bruddet, eventuelle konsekvenser og iverksatte tiltak, samt gi brukeren kontaktinformasjon til personen, som har relevant informasjon.

9. BESKYTTELSE AV BRUKERENS RETTIGHETER
9.1. Dersom brukeren mener at Aru Grupp AS har krenket hans/hennes rettigheter ved behandling av hans/hennes personopplysninger, har brukeren rett til å innlevere til Aru Grupp AS krav om avslutning av overtredelse.
9.2. I tillegg har brukeren til enhver tid rett til å kontakte Datatilsynet i tilfelle brudd (adresse: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-postadresse: info@aki.ee) eller en kompetent domstol.
9.3. Brukeren har rett til å kontakte Aru Grupp AS (organisasjonsnummer 10108425) om generelle spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger per telefon + 372 329 5640, via e-post info@arugrupp.ee eller adresse Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina kommune 45203, Lääne-Virumaa fylke.

10. SLUTTBESTEMMELSER
Aru Grupp AS har rett til ensidig endring av disse vilkår og betingelser ved å varsle brukeren om endring av vilkår minst 30 dager på forhånd gjennom nettstedet til Aru Grupp AS http://arugrupp.ee/dokumendid, med mindre vilkår og betingelser endres kun på grunn av endringer i relevant lovgivning. 

POLITIK for informasjonskapsler
Denne nettsiden bruker øktinformasjonskapsler for Del-menyen. Tredjeparts informasjonskapsler fra Google kan også brukes til besøksstatistikkformål i Google Analytics. Dette avhenger av konfigurasjonen av nettstedet. Vennligst kontakt oss for mer informasjon.
En økt-informasjonskapsel opprettes når en besøkende besøker en av våre nettsider. Den vil da bli lagret midlertidig på den besøkendes datamaskin. Sesjonsinformasjonskapselen vil bli fjernet når den besøkende lukker nettleseren sin. Ingen personlig informasjon som e-postadresse eller navn vil bli lagret om den besøkende.
I nettleseren din kan du konfigurere forskjellige innstillinger som påvirker hvordan og om informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din. Se hjelpen til nettleseren om hvordan du konfigurerer disse innstillingene. Hvis du velger å ikke akseptere informasjonskapsler i det hele tatt, kan dette påvirke ytelsen til nettstedet i nettleseren din.
Google har utviklet en plugin for de mest brukte nettleserne, denne plugin gjør det mulig å hindre Google Analytics i å logge og lagre besøksinformasjon på en nettside. Hvis du vil forhindre at Google Analytics får denne typen informasjon fra besøket ditt på monitor.se, kan du laste ned og installere dette pluginet ved å bruke denne linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.