Stair24 Logo Stair24 Logo

Tellimistingimused

 1. VEEBIPLATVORMI (stair24.com) OLEMUS JA ÜLDSÄTTED
  1. Käesolevad Aru Grupp AS-i (registrikood 10108425, asukohaga Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina vald 45203, Lääne-Virumaa, Eesti, edaspidi ka Tootja) tellimistingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad kõikide isikute (edaspidi ka Klient või tarbija) suhtes, kes kasutava stair24.com veebiaadressil olevat veebiplatvormi (edaspidi ka Veebiplatvorm), tellivad veebiplatvormilt kaupa, sh sõlmides veebiplatvormil kauba ostmiseks müügilepingu.
  2. STAIR24 on Veebiplatvorm, kus Tootja müüb eritellimusel valmistatavaid treppe ja trepidetaile vastavalt Kliendi poolt tehtud valikutele ning sisestatud mõõtudele (edaspidi Toode).
  3. Tootja ja Klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Tellimistingimustes kokkulepitust ning Tellimistingimustes reguleerimata küsimustes mh võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.
  4. Veebiplatvormil müüakse Tooteid nii füüsilistele (tarbijad) kui ka juriidilistele (äriklient) isikutele. Füüsilisest isikust Klient peab olema vähemal 18 aastata vana. Tellimuse esitamisega kinnitab Klient, et on vähemalt 18 aastane.
  5. Tootjal on õigus STAIR24 Veebiplatvormi parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid Tellimistingimusi, hinnakirja ja tehnilist infot muuta ning täiendada. Tellimustingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamise päeval. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Tootja vahel tekkinud õigussuhtele vastavalt tellimuse edastamise ajal kehtinud Tellimustingimusi, v.a kui seaduses või Tellimustingimustes on ette nähtud teisiti.
  6. Veebileht kasutab küpsiseid. Kasutatavad küpsised ja logid on ainult statistilistel eesmärkidel, et optimeerida veebilehte ja selle funktsionaalsust Kliendi kasutusmugavuse eesmärgil. Saate küpsiseid igal ajal arvutist kustutada. Küpsiste kasutamise eeskiri on kättesaadav: Privaatsuspoliitika.
  7. Kliendi edastatud perekonnanime, eesnime, kontakttelefoni, e-posti, tarneaadressi ja postiindeksit (edaspidi Isikuandmed) käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja nende töötlemine toimub vastavalt Isikuandmete kaitsepoliitikaga, millega saate tutvuda siin Privaatsuspoliitika.
 2. VEEBIPLATVORMIL MÜÜDAVAD TOOTED, TOODETE TELLIMINE JA TELLIMUSE TÜHISTAMINE
  1. Veebiplatvormil müüakse Kliendile tema eritellimusel valmistatud puidust treppe ja trepidetaile, mis on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises, köetavates siseruumides, kus temperatuur on vahemikus +10 kuni +30 C ning suhteline õhuniiskus on vahemikus Rh= 25…65%.
  2. Tooted on tellimuse põhised ning Tooteid ei ole laos olemas. Toode toodetakse üldjuhul Kliendi tellimuse alusel Tootja asukohas.
  3. Veebiplatvormil kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
  4. Toote tellimisel tuleb Kliendil läbida kõik veebilehel kuvatavad lehed 1-7 (toote info) ja 8-11 (teenused, tarne, tarneaja, makseviisi ja tellimuse kokkuvõte info). Tellimuse vormistamise leheküljel olevate infoväljade täitmine eeldab tähelepanu ja süvenemist. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõeseid andmed oma tellimuse kohta. Tootja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  5. Veebiplatvormil tellimuse esitamise järgselt saabub vahetult Kliendi e-posti aadressile STAIR24 veebiplatvormilt Kliendi tellimuse info. Klient kohustub ühe (1) tööpäeva jooksul tasuma ettemaksuna 50% tellimuse kogusummast. Juhul kui tellimuse eest tasutakse järelmaksuga, toimub tasumine vastavalt järelmaksu lepingule ja graafikule. TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
  6. Tootja saadab ühe (1) tööpäeva jooksul pärast Toodete mõõtude võtmist (saamist) kooskõlas Tellimustingimuste p-ga 3 e-posti teel Kliendile korrigeeritud lõpliku Tellimuse kinnituse, mis sisaldab valitud trepi mõõtkavas joonist ning täpset tehnilist informatsiooni. Juhul kui treppide mõõtmise teostab Kliendi poolt valitud mõõtja, peab Klient edastama korrektsed mõõdud koos tellimuse esitamisega, misjärel Tootja saadab ühe (1) tööpäeva jooksul ettemaksu laekumisest või Kliendi poolt järelmaksu lepingu sõlmimise kinnituse saabumist Tootja e-postile e-post teel Kliendile korrigeeritud lõpliku Tellimuse kinnituse, mis sisaldab valitud trepi mõõtkavas joonist ning täpset tehnilist informatsiooni. Klient kohustub Tellimuse kinnituse üle vaatama ning sobivuse omapoolse kinnitusega tagasi saatma aadressile sales@stair24.com järgneva ühe (1) tööpäeva jooksul, et Tootja saaks püsida lubatud tarnegraafikus.
  7. Tootja poolt veebiplatvormil lubatud hind ja tarneaeg kehtivad üksnes juhul kui Tellimistingimuste p-d 2.5 ja 2.6 on täidetud. Nende punktide täitmisega loetakse, et Tootja ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses.
  8. Tootjal on õigus Kliendi tellimus ja arve tühistada, kui:
   1. Kliendilt ei ole Tootjale laekunud ettemaks või järelmaksu lepingu sõlmimise kinnitus viie (5) päeva jooksul alates Veebiplatvormil tellimuse esitamisest;
   2. Klient taganeb järelmaksu lepingust;
   3. Tootja poolt Kliendi tellimuse andmeid kontrollides ilmneb, et tehniliselt ei ole võimalik tellimust täita. Sel juhul kannab Tootja ettemaksu 3 tööpäeva jooksul Kliendile tagasi;
   4. Klient ei ole kinnitanud viie (5) päeva jooksul Tootja poolt saadetud Tellimuse kinnitust ega võtnud ühendust uute tingimuste kokkuleppimiseks. Sel juhul kannab Tootja Kliendile ettemaksu tagasi viieteistkümne (15) päeva jooksul alates Tootja poolt tellimuse tühistamisest. Tagastatavast ettemaksust on Tootjal õigus maha arvata Kliendi poolt valitud trepi mõõtkavas koostatud joonise koostamise kulu, mis on 10% tellimuse kogusummast.
  9. Peale Tootja poolt saadetud Tellimuse kinnituse kinnitamist ja ettemaksu laekumist Kliendi poolt ei ole Pooltel võimalik tellimust tühistada ega muuta. Tootja toodab kõik tellimused vastavalt Kliendi soovile, spetsifikatsioonile ning kõik tellimused on eritellimused. Seega ei ole Kliendil pärast peale Müügilepingu sõlmimist taganemisõigust.
 3. TOODETE MÕÕTUDE VÕTMINE
  1. Treppide mõõtmise teostab Tootja poolt lähetatud või Kliendi poolt valitud professionaalne ehituspuusepp, kes lisaks vajalike oskustele ja töövahenditele omab täielikku teavet objekti asukohas treppidele (sh trepi detailidele) kehtivate normide ja nõuete (seadusandluse) kohta.
  2. Kui mõõtmise teostab Tootja esindaja, siis vastutab mõõtmise eest Tootja ning objekti iseärasusest tingitud vajalike möönduste aktsepteerimine kinnitatakse Tellimuse kinnitusega Kliendi poolt kirjalikult. Trepi mõõtude vastavuse eest kehtivale seadusandlusele ja/või objekti eripärast tulenevate möönduste aktsepteerimise osas vastutab Klient.
  3. Trepp mõõdetakse ja toodetakse trepiava väiksemate mõõtude järgi.
  4. Trepi mõõtmisel peavad olema valmis lõplikus mõõdus seinad ning minimaalselt aluspõrand. Seinad ja põrandad peavad olema loodis ning nurgad 90°.
  5. Juhul kui Klient tellib Tootjalt mõõtmise, kohustub Klient tagama mõõtjal ligipääsu objektile ja ohutu töötsooni.
  6. Klient peab mõõtjale edastama vähemalt järgmise informatsiooni:
   • Konstruktsioonide asukohad seintes, mille alusel mõõtja otsustab, kas trepi saab kinnitada seintesse või projekteeritakse trepp kandepostide peale;
   • Kõigi kommunikatsioonide asukohad , mis jäävad trepi paigalduse tsooni;
   • Põrandate lõplikud kõrgusmõõdud juhul, kui põrandad ei ole mõõtmise hetkeks valmis.
  7. Trepi mõõdistamisel tehtavad kokkulepped vormistatakse objektil kirjalikult ning andmed kajastatakse Tellimuse kinnituses, mis on aluseks trepi tootmisele. Kokkulepitud tingimustes pärast tellimuse kinnitamist muudatusi teha ei saa.
  8. Kui trepi mõõdistamise käigus muutuvad Toote disain ja parameetrid, siis muutub vastavalt ka Toote hind, mis kajastatakse Tellimuse kinnituses ning on aluseks trepi tootmisele. Kokkulepitud tingimustes pärast tellimuse kinnitamist muudatusi teha ei saa.
  9. Trepi mõõdistamise hind on arvestatud selliselt, et objekt mõõdetakse ühe visiidiga. Kui mõõtmist ei ole võimalik objektist tulenevalt ühe käiguga teostada ja toimub lisakäik, siis esitatakse Kliendile tasumiseks lisatööde arve.
 4. TOODETE HINNAD JA TASUMINE
  1. Kõik Veebiplatvormil märgitud Toote hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  2. Toote eest lõppsumma tasumine toimub enne kauba väljastamist tellimuse kinnitusel määratud maksetähtpäevaks. Toodete omandiõigus läheb üle pärast Toodete eest lõplikku tasumist.
  3. Lepingujärgsete maksete tasumisega viivitamisel on Tootjal õigus nõuda Kliendilt viivist kolmekordses seadusjärgses määras tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 100% tellitud Toote ja tööde kogumaksumusest.
  4. In case of delay in payment of contractual payments, the Manufacturer has the right to demand from the Customer interest on arrears at three times the statutory amount for each calendar day of delay in payment, but not more than 100% of the total cost of the ordered Product and works.
 5. TOOTE TARNEAEG, VEOTINGIMUSED.
  1. Toote tarneaeg sõltub Toote liigist ning tellitud Toote keerukusest. Tarneaeg kuvatakse Kliendile Veebiplatvormil eraldi iga tellimuse komplekteerimisel. Tarneaeg on siduv kui Klient on pidanud kinni tasumise ja tellimuse kinnitamisega seotud tegevuste ajagraafikust.
  2. Tarneaeg määratakse kindlaks nädalase täpsusega ning see tähendab nädalat, millal Klient saab Toote kätte. Paigaldusteenusega tellimuse puhul loetakse tarneajaks objektil Toote paigalduse teostamise nädalat. Klient on kohustatud tarneaja saabumisel Toote vastu võtma või tagama Toote vastuvõtmise.
  3. Tarneaja jooksul valmistab Tootja Kliendi tellitud Toote ning sõltuvalt valitud teenustest Tootja korraldab Toote veo Tootja asukohast Kliendi poolt määratud asukohta või laadimise Tootja tehases.
  4. Transpordi teenuse tellinud Kliendile toimetatakse Tooted Tootja enda või tema poolt tellitud veoteenusepakkuja poolt.
  5. Tellimuses esitatud sihtkoha hilisem muutmine Kliendi poolt saab toimuda üksnes kokkuleppel Tootjaga ja lisatasu eest, kuna see tingib uue tellimuse esitamise.
  6. Kõik Tooted, mille osas on Klient tellinud lisateenusena transpordi, on kindlustatud alates Tootja juurest vedajale üleandmisest kuni Kliendile üleandmise hetkeni.
  7. Veoteenuse osutamise käigus toimunud kindlustusjuhtumi korral parandab Tootja Toote või parandamise võimatuse korral asendab Toote või kahjustatud Toote osad uutega. Kindlustusjuhtumiga seonduvat viivitust ei loeta Tootja poolseks lepingurikkumiseks, eeldusel, et parandatud või asendatud Toode jõuab Kliendini mõistliku tähtaja jooksul, mis hakkab kulgema kindlustusjuhtumi aset leidmise hetkest.
  8. Samuti ei loeta Tootja poolseks lepingu rikkumiseks tarneaja ületamist juhul, kui Tootja viivitus on tingitud kolmandate isikute tõttu (sealhulgas veoteenuse osutaja) või takistuste tõttu, mida Tootja kontrollida ei saa nt. loodusõnnetused, ekspordi ja impordi keeld jms. vääramatu jõud.
  9. Toode antakse vedaja poolt Kliendile üle koos saatelehega. Tellitud Toote üleandmine toimub dokumendi esitamisel vaid tellimuses märgitud Kliendile. Kolmandatele isikutele Toote üleandmine toimub ainult juhul, kui Klient ja Tootja on selles eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. 
  10. Enne saatelehe allkirjastamist kohustub Klient Toote pakendi üle vaatama ja selle väliste vigastuste korral märkima vedaja saatelehele vastava märkuse. Vigastatud pakendiga Tootest kohustub Klient tegema fotod ning viivitamatult edastama fotod koos selgitusega e-posti aadressile sales@stair24.com
  11. Toode tarnitakse vedaja poolt kokku lepitud aadressile mahalaadimisega, kuid ilma hoonesse sisse kandmiseta (kui ei ole lepitud kokku teisiti). Tellimuse edastamisel tuleb Kliendil teavitada Tootjat kõikidest transporti ja mahalaadimist puudutavatest erinõuetest ja/või- tingimustest. Vajadusel lepivad Tootja ja Klient eelnevalt kokku, et Klient abistab vedajat Toote mahalaadimisel.
  12. Pärast Toote üleandmist Kliendile ning saatedokumentide allkirjastamist Kliendi poolt läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko Kliendile üle. 
  13. Klient kohustub peale Toote vastuvõtmist selle viivitamatult üle vaatama ning teavitama Tootjat nähtavatest vigastustest 15 päeva jooksul alates Toote vastuvõtmisest.
  14. Tooteid tuleb ladustada ja käsitleda sisetingimustes ja viisil, mis välistab nende mehhaanilise vigastamise võimalikkuse. 
  15. Kui vedajal ei õnnestu Toodet Kliendile üle anda Kliendist olenevatel põhjustest (ei saa Kliendiga ühendust) või Kliendist tulenevalt pikeneb mahalaadimise ooteaeg, on Tootjal õigus nõuda Kliendilt lisatasu, vastavalt vedaja poolt kohaldatavatele tariifidele ooteaja tasu või Toote hoiustamise eest lisatasu vastavalt p 11.5.
 6. TOODETE PAIGALDUS
  1. Toode ei ole nähtud ette Kliendi poolt iseseisvaks paigaldamiseks. Toote paigaldus tuleb teostada kas Tootja poolt lähetatud või Kliendi valitud professionaalse ja kogenud ehituspuusepa poolt, kes lisaks vajalike oskustele ja töövahenditele omab täielikku teavet objekti asukohas kehtiva treppida paigaldust käsitlevate nõuete ja normide kohta.
  2. Juhul kui Klient tellib Tootjalt Toote paigaldusteenuse, kohustub Klient tagama:
   • objektile peab olema tagatud ligipääs ning paigaldaja sõidukile ilma lisakuluta parkimisvõimalus;
   • objektil peab olema tagatud ohutu töötsoon;
   • enne trepi paigaldamist peab olema vabastatud kogu trepiava;
   • objekti põrandad, mis jäävad tööfronti, peavad olema kaetud vigastuste vältimiseks (kui katmist ei ole tellitud koos paigaldusteenusega). Katmata põrandakattest tulenevate võimalike vigastuste eest Tootja ei vastuta.
   • objektil peab olema tagatud piisav ruum tööriistade ja trepidetailide ladustamiseks (ala suurus lepitakse kokku mõõdistamise käigus).
  3. Juhul kui Klient on ise valinud paigalduse, siis tagab klient ise ka pakkematerjali hilisema utiliseerimise. 
  4. Klient on teadlik ning aktsepteerib, et trepi paigaldamisel võivad viimistletud seinad vähesel määral viga saada. Selliste vigastuste parandamine ei kuulu trepi paigaldusteenuse hulka. 
  5. Tööd, mida ei ole loetletud tellimuse kinnituses, ei kuulu trepipaigalduse tavapaketi sisse. Sealhulgas ei teostata järgmisi töid:
   • trepiastmete katmine;
   • tööfrondi vabastamine ja põrandate katmine;
   • vahelae serva katmine liistuga; 
   • viimase astme ja põranda ühenduse katmine;
   • erinevate piirdeliistude eemaldamine või paigaldamine.
  6. Trepi paigaldamisel jäetakse seina ja trepi konstruktsiooni vahele 3 mm vahe. Kui trepiava ei ole täisnurkne või seinad on kõverad, siis tegelik vahe võib erineda planeeritust.
  7. Kui trepp paigaldatakse Kliendi soovil kütmata ja/või liigniisketesse ruumidesse (Rh üle 65 %, temperatuur > +10…30°C, Rh=25…65%) või ruumidesse, kus hiljem toimuvad liigniiskust põhjustavad ehitustööd, siis tehakse selle kohta tööde vastuvõtu aktil vastav märge ning toode kaotab garantii.
  8. Trepi paigalduse hind on arvestatud selliselt, et tööd tehakse ühe paigalduskäiguga. Kui töid ei ole võimalik objektist tulenevalt ühe käiguga lõpetada ja toimub lisa paigalduskäik, siis esitatakse Kliendile tasumiseks lisatööde arve (tunnihinna alusel).
  9. Kui paigaldamise käigus klient avastab puudused ja/või defektid pakitud Toodetel, mis olid väliselt nähtavate vigastusteta (st mida ei olnud võimalik avastada pakitud Toodete üleandmisel), kohustub Klient probleemi fikseerima ja fotodega tõestama vahetult Toodete pakendist välja võtmist ning enne Toodete paigaldamist.
  10. Teostatud tööd võetakse Kliendi või tema esindaja poolt vastu, milleks allkirjastatakse ka Tööde vastuvõtmise akt. Kui Tellija või tema esindaja ei ilmu tööde lõpetamisel objektile, siis loetakse objekt vastuvõetuks. Toote või objekti mehhaaniliste vigastuste kohta hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.
  11. Puuduste korral tehakse vastuvõtuakti vastav märge ning puudused kõrvaldatakse Tootja poolt mõistliku aja jooksul.
 7. TOOTE KVALITEEDI HINDAMINE, LUBATUD TOLERANTSID
  1. Trepi funktsionaalsuse kontroll tehakse käies trepist üles ja alla mööda trepikäigu joont.
  2. Trepi detailide nähtavat kvaliteeti hinnatakse visuaalsel vaatlusel 2 meetri kauguselt.
  3. Kvaliteeti hinnatakse 60w reflektorita hõõglambi valguses.
  4. Trepi kinnituseks tehtavad kruviavad ei ole standardiseeritud ning asukohad sõltuvad objekti võimalustest.
  5. Kui trepi alla on paigutatud kütte – või niiskusallikad, siis Tootja trepi detailide puitmaterjali liikumisest tekkivate kahjustuste eest ei vastuta.
  6. Lubatud kõrvalekalded:
   • naturaalse puidu toon võib ajas muutuda;
   • mõningane puidu tekstuuri erinevusest tulenev tooni varieeruvus peitsitud või lakitud detailidel;
   • paigalduse käigus vajalike viimistlusparanduste teostamine, läikeastmes võib esineda mõningast erinevust tehase viimistlusega. Tulemust hinnatakse visuaalsel vaatlusel 2 meetri kauguselt;
   • naturaalse puidu iseloomust tingitud struktuurierinevused ja ruumi õhuniiskuse muutumisest põhjustatud väiksemad praod ning vähene heli astmetel astudes;
   • naturaalse puidu iseloomust tingitud vähesed praod trepi detailidel, mis on laiemad kui 400 mm ( trepi platvormid).
  7. Tamm ja saar puidust detailidel praod pikkusega 30 mm ja sügavus kuni 3 mm.
  8. Lubatud tolerantsid:
Trepi detail/ kõrvalekalde tüüpLubatud kõrvalekalle

Astme laius

     ±3 mm

Astme kõrgus üldine

     ±2 mm

Esimese astme kõrgus

     ± 15 mm

Viimase astme kõrgus

     +5 mm     -10 mm

Kalle astme pikisuunal

     5%

Kalle mõõdetud liikumisjoonel

     2 mm

Pealispinna kõrvalekalle (ebatasasus) mõõtepikkusel kuni 1000 mm

     3mm
 1. TOOTE LEPINGUTINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEATAMINE JA KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS
  1. Puit on looduslik materjal, mis võib olla erineva mustri/tekstuuri ja värvi kõikumisega. Tootja ei garanteeri, et üks Toode on 100% samasugune kui teine.
  2. Tootja vastutab Toodete lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus oli olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Kliendile.
  3. Tarbijast Kliendil on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Tootjale pretensioon kahe (2) aasta jooksul paigaldustööde vastuvõtmisest arvates, aga mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates Tootel puuduse avastamisest. 
  4. Kaebuse võib esitada Toote konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade kohta.
  5. Kaebuse esitamise tähtaega loetakse alates Toote üleandmisest Kliendile.
  6. Kaebuse esitamise aluseks on Toote Tellimuse lõplik kinnitus.
  7. Kaebus tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressile sales@stair24.com.
  8. Kaebus tuleb esitada kaebuste blanketil, keelevalik vastavalt sellele, milles on Klient sõlminud reklameeritava Toote Tellimuse kinnituse. 
  9. Tootja ei vastuta Toote puuduste eest:
   1. mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt;
   2. mis on põhjustatud Toote kasutusjuhendi eiramisest; või puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
   3. Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
 2. TOOTJA GARANTII (GARANTIITINGIMUSED)
  1. Vastavusgarantii aluseks on Tootja ja Kliendi vaheline leping (Tellimuse kinnitus). Garantii ei laiene lepingus määratlemata isikutele ega lepingujärgsest tarnekohast erinevasse asukohta. 
  2. Garantiiajal teostatud parandustööd ei pikenda algselt antud garantiiaega. Garantii kehtivuse ajal asendatud Tootele või parandatud tootele  jätkub algse  lepingu põhine garantiiaeg.
  3. Garantiiaeg hakkab kehtima alates Toote üleandmisest Kliendile või kui leping on koos paigaldusega siis paigaldustööde vastuvõtmisest arvates ja kehtib kaks (2) aastat.
  4. Garantii kehtib, kui Toote paigaldus on teostatud professionaalse ehituspuusepa poolt kasutades töövõtteid ja tööriistu, mida näeb ette sellise toote paigaldamisel hea ehitustava või kehtivad normid ja nõuded.
  5. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel  tuleb Kliendil esitada kirjalik kaebus kahe (2) aasta jooksul hiljemalt viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates puuduse avastamisest.  
  6. Garantii ei laiene:
   1. kui Toote puudused jäävad lubatud tolerantsi piiresse;
   2. Toodet on kasutatud mitteköetavates ruumides või ruumides, mille temperatuur ei ole püsivalt vahemikus +10…+30C;
   3. Toodet on kasutatud mitteeluruumides (ehk kodusest majapidamisest suurema kasutuskoormusega hoonetes);
   4. puudusest ei ole Tootjat teavitatud viieteistkümne (15) päeva jooksul alates vea ilmnemisest;
   5. puudustele, mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest pärast Toote vastuvõtmist Kliendi poolt;
   6. puudustele, mis on põhjustatud Toote kasutus-ja hooldusjuhendi eiramisest või puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
   7. Toote normaalsele füüsilise kulumisele tavalise kasutamise korral;
   8. Toode on paigaldatud ruumi, kus keskkond on lühemat või pikemat aega olnud kas liigniiske (puidu niiskus tõuseb üle 16%) või liigkuiv (puidu niiskus langeb alla 8%); 
   9. Toodet või detaili on pärast Toote üleandmist Kliendile mõjustanud füüsilised välismõjud (löök, surve, tugikonstruktsioonide nihkumine, vibratsioon jms);
   10. puitmaterjali liikumisest tekkivatele kahjustustele (praod, nähtav tekstuuri muutus) kui trepi alla on paigutatud kütte– või niiskusallikad (näiteks põrandaküte, õhuniisuti vms);
   11. puudustele, mille on põhjustanud Toodete hoiustamine või kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes (vesi, temperatuur, kõrge õhuniiskus, tolm, juhuslikud löögid, mehhaanilised mõjutused, detailidele langev osaline päikesekiirgus);
   12. paigaldusega seonduvatele puudustele, kui Toode ei ole paigaldatud Tootja või tema esindaja poolt.
  7. Reklameeritavat toodet või detaili on töödeldud sobimatul moel, nt puhastatud söövitava ainega, kasutatud teipi, mis on jätnud pinnale jäljed, pinda on lihvitud, freesitud vms.
  8. Reklameeritav toode või detail on kaetud Tootja poolt tarnitud või paigaldatud teibi või astmekattega rohkem kui kuus (6) nädalat.
  9. Reklameeritav toode või detail on kaetud teibi, astmekattega või muu trepile mitte kuuluva tootega, mis ei ole tarnitud Tootja poolt.
  10. Kliendi kaebus ei kuulu garantii korras lahendamisele, kui Tootja tõestab, et Toote puudused on tekkinud Kliendi süül.
  11. Aru Grupp AS’le pole tellimuse kinnituse või esitatud arvete eest 100% tasutud.
  12. Tootja on kohustatud Tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks Kliendi nõudmisel tegema ekspertiisi või vajadusel tellima sõltumatu ekspertiisi – üldjuhul teostab ekspertiisi Tootja või Tootja poolt valitud ekspert. Kui ekspertiisis selgub, et Toode on korras või puudus ei kuulu Tootja poolse garantii alla, siis maksab ekspertiisikulud Klient.
  13. Põhjuseta tõstatatud garantiijuhtumi lahendamisega (sealhulgas juhtudel kui puudus ei ole põhjustatud Tootja poolt või on rikutud Toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub Klient. Sellisel juhul on Tootjal õigus esitada Kliendile arve Tootja enda poolt või kolmandalt osapoolelt tellitud teostatud tööde kohta vastavalt töö teostaja kehtivale hinnakirjale.
  14. Kui tegemist on Tootjapoolse garantiijuhtumiga ja Toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, jätab Tootja endale õiguse  asendada Toode samaväärsega.
 3. TOOTJA  JA KLIENDI VASTUTUS
  1. Juhul kui Tootja süülise tegevuse või tegevusetuse tõttu tekib Kliendile kahju, vastutab Tootja Kliendil tekkinud otsese varalise kahju eest maksimaalselt ulatuses, mis on võrdne Lepingu maksumusega. 
  2. Tarne hilinemisel Tootja süül on Kliendil õigus nõuda Tootjalt leppetrahvi, mille suurus võrdub kolmekordse seadusjärgse viivisemääraga Lepingu maksumusest iga viivitatud päeva eest.
  3. Tootja vastutus Toodete ja Tööde mittevastavuse korral hõlmab vaid puudustega Toodete ja Tööde parandamist või asendamist. Mitte ühelgi juhul ei vastuta Tootja mistahes kulutuste või kahjude (s.h. kolmandatele isikutele tekkinud kulutuste või kahju), mis defektse Toote või Tööde parandamise või asendamisega kaasneb. Lepingu rikkumisel ei kuulu hüvitamisele kaudne kahju (s.h. saamata jäänud tulu) ega Poolel tekkida võiv mittevaraline kahju. 
  4. Pooled vabanevad vastutusest kui Lepingu täitmine osutub võimatuks vääramatu jõu tõttu (force majeure). Vääramatu jõu esinemisest teada saanud poolel lasub kohustus sellest teist Poolt koheselt teavitada. Lepingu täitmine lükkub edasi vääramatu jõu vältamise aja võrra. Kui vääramatu jõud Poole suhtes kehtib enam kui 90 päeva, siis on mõlemal poolel õigus leping ilma kohustusteta teisele Poolele mistahes kahjusid hüvitamata, üles öelda.
  5. Juhul kui Klient ei võta Toodet Tellimuse kinnituses määratud tähtajal vastu, on Tootjal õigus nõuda Kliendilt Toote Tootja laos hoiustamise eest hoiustamistasu määras 0,5 % Toote maksumusest päevas. 
  6. Juhul kui Klient ei tasu Toote eest lõppsummat Tellimuse kinnitusel ettenähtud tähtajaks, on Tootjal õigus maksetähtpäevast viieteistkümne (15) kalendripäev möödumisel Lepingust erandkorras taganeda. Lepingust käesolevas punktis toodud juhul erandkorras taganemisel jääb Kliendi poolt tasutud ettemaks Tootjale leppetrahviks ning Tootjal on täiendavalt õigus pärast Lepingust taganemist realiseerida Kliendi poolt tellitud Toode ilma Kliendilt selleks kooskõlastust küsimata. Kui Toote realiseerimise kulud ületavad käesolevas punktis nimetatud leppetrahvi, on Tootjal täiendavalt õigus nõuda Kliendilt realiseerimise käigus tekkinud kulude hüvitamist.
  7. Juhul kui Toodet ei ole õnnestunud Kliendile üle anda kuue (6) kuu jooksul alates tarneaja saabumisest Tootjast sõltumata asjaoludel, on Tootjal õigus Lepingust erandkorras taganeda. Lepingust erandkorras taganemisel käesolevas punktis toodud juhul jääb Kliendi poolt tasutud ettemaks Tootjale leppetrahviks ning Tootjal on täiendavalt õigus pärast Lepingust taganemist realiseerida Kliendi poolt tellitud Toode ilma Kliendilt selleks kooskõlastust küsimata. Kui Toote realiseerimise kulud ületavad käesolevas punktis nimetatud leppetrahvi, on Tootjal täiendavalt õigus nõuda Kliendilt realiseerimise käigus tekkinud kulude hüvitamist. Leppetrahvi ületav osa ostuhinnast tagastatakse Kliendile.
  8. Tootjal on õigus viivise nõudeid, hoiustamistasu ja kahjunõudeid tasaarveldada Kliendi poolt tasutud summadega.
 4. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
  1. Kui Kliendil  on Toote või teenuste osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile sales@stair24.com või helistada telefonil: +372 3295 714.
  2. Kui Klient ja Tootja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile või Viru Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eestis kehtivatest õigusaktidest.
 5. TELLIMISSTINGIMUSTE KOHUSTUSLIKKUS JA SIDUVUS
  1. Tellimistingimustega tutvumine enne tehingu sõlmimist  on Kliendile kohustuslik.
  2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Tellimistingimustega”, kinnitab Klient, et on tutvunud Tellimistingimustega, on sisust aru saanud, nõustub tingimustega ning soovib neil tingimustel astuda Tootjaga lepingulisesse suhtesse.
  3. Tingimustes ja muudes kokkulepetes sisalduvate sätete vastuolu korral prevaleerivad muud kokkulepped.

Käesolevad tellimistingimused kehtivad alates 28.04.2021.